คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย

 
คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
พลเอกวิชา ศิริธรรม
อดีตรองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พลเอกสาธร สุวรรณศรี
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
     
คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย คณะที่ปรึกษาสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
พลโทสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
พลโทธนภัทร ศรีกุลชัยภัทร
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์
อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
     
พลเรือโทธนัชชัย บำรุงเทียน
กองทัพเรือ
พลตรีวิสูตร เกิดเกียงบุญ
อดีตกรรมมาธิการทหาร
พลตรีสิทธิชัย สิริสัมพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมยุทธศึกษาทหารบก
     
นาวาเอก(พิเศษ)อมร สุวรรณบุปผา ร.น.
อดีตอาจารย์ หน่วยบัชชาการสงครามพิเศษทางเรือ
รศ.ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
     
 

รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกหลายท่าน...