ติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย

ติดต่อสถาบันรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
 
เลขที่ 100 หน้าโรงเรียนรักษาดินแดน ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขสงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-691-9438 โทรสาร 02-691-9438 สายด่วน 080-030-1110 e-mail : webmaster@ngit.in.th